For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Báo chí và mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững

Báo chí và mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững

Thế giới bước vào thế kỷ XXI đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế xanh, bền vững, theo đó mọi quốc gia đều hướng tới thúc đẩy nhanh hơn quá trình tái cơ cấu sản phẩm bằng cách sử dụng những công nghệ mới để sản xuất sạch hơn, tiêu thụ ít nguyên liệu, tạo ra ít phế thải và ít gây ô nhiễm môi trường hơn… Cùng trong quá trình này, vai trò của báo chí không thể tách rời mà còn thêm phần trách nhiệm trong công tác tuyên truyền để góp phần vào mục tiêu chung phát triển kinh tế xanh và bền vững.

 
Thực tiễn sự phát triển của báo chí càng làm tăng vai trò và ảnh hưởng của báo chí đến mọi mặt đời sống của đất nước. Có thể nói, cả trong nhận thức, quy định pháp lý, chức năng và thực tế đều khẳng định, báo chí có vai trò quan trọng và là công cụ hàng đầu, hữu hiệu và phổ biến nhất trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Báo chí không chỉ đơn thuần truyền tải các nội dung chiến lược và chính sách phát triển kinh tế xanh, bền vững, mà còn là cầu nối tập hợp, thu hút, chuyển tải và có ảnh hưởng lan tỏa cao trong xã hội về những sự kiện, vấn đề, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, ý kiến đa chiều của các tầng lớp đông đảo nhân dân, các nhà khoa học và doanh nghiệp, hiệp hội với chính phủ, cơ quan hữu quan và giúp định hướng, điều chỉnh nhận thức và hành vi các đối tượng có liên quan.
 
Các thông tin thị trường và tình hình biến động của chính sách môi trường và kinh nghiệm kinh doanh được phản ánh trên báo chí đã, đang và sẽ giúp các nhà quản lý nắm bắt cập nhật, đầy đủ và chính xác hơn để hoàn thiện chiến lược, chính sách theo yêu cầu phát triển kinh tế xanh, bền vững. Bên cạnh đó, với các thông tin và phản ánh “trái chiều” của báo chí, về trách nhiệm xã hội liên quan đến phát triển kinh tế xanh, bền vững đã giúp các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện hơn các chính sách.
 
Vì vậy, để củng cố vị thế, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm và tăng cường năng lực của các cơ quan báo chí truyền thông trong công tác tuyên truyền phát triển kinh tế xanh, bền vững của đất nước thời gian tới, cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:
 
Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý và tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực thi các chính sách và quy định pháp quy liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ được tiếp cận thông tin, đưa tin và cung cấp thông tin của các công dân, cơ quan báo chí và doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, cũng như các cơ quan quản lý các cấp trong đời sống kinh tế – xã hội; khuyến khích các cơ quan và doanh nghiệp chủ động đưa thông tin cho báo chí, đồng thời tiếp thu và trả lời các thông tin báo chí, trong đó lấy sự bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và tiến bộ xã hội theo các yêu cầu phát triển kinh tế xanh, bền vững và cam kết hội nhập là mục tiêu cao nhất và nhất quán khi thiết kế và điều chỉnh các quy định pháp lý có liên quan.
 
Hai là, các cơ quan báo chí và nhà báo cần nhận thúc đúng và thực hiện hài hòa hơn các góc độ thông tin, cân bằng hơn quyền và trách nhiệm của mình đối với bạn đọc và xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền liên quan đến các nội dung phát triển kinh tế xanh, bền vững, nhằm giảm thiểu những lạm dụng và yếu kém về nghiệp vụ, gây tổn hại đến uy tín báo chí, quyền lợi của bạn đọc và các lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng và xã hội.
 
Ba là, các cơ quan báo chí cần chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông có nội dung trọng tâm, chuyên đề, chuyên mục dung lượng lớn, thường xuyên, với các hình thức tuyên truyền đa dạng thích hợp, kiểu “Hội nghị bàn tròn”, “Diễn đàn khoa học”, “Gặp gỡ hằng tháng, hằng năm” và “Giao lưu trực tuyến” với bạn đọc về các chủ đề nóng, bức xúc trong nước và quốc tế theo nội dung và yêu cầu phát triển kinh tế xanh, bền vững cho từng nhóm đối tượng trong xã hội, phù hợp với chủ trương, chính sách và yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước và khu vực trong từng thời kỳ.
 
Bốn là, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia nối mạng toàn quốc phục vụ công tác tuyên truyền và quản lý phát triển kinh tế xanh, bền vững cả cấp vĩ mô, cũng như vi mô; Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trao đổi thông tin, khoa học công nghệ và truyền thông về phát triển kinh tế xanh, bền vững.
 
Năm là, Hội nhà báo, các liên chi hội, chi hội nhà báo tăng cường hơn nữa vai trò tổ chức, tập hợp, phối hợp, tôn vinh và bảo vệ đội ngũ nhà báo trong hoạt động nghiệp vụ tuyên truyền phát triển kinh tế xanh, bền vững. Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả những định chế phối hợp cần thiết giữa các Hội, Liên chi hội và Chi hội nhà báo với các hiệp hội doanh nghiệp trên mọi cấp độ và quy mô, tạo thuận lợi cho các hoạt động của cả các cơ quan báo chí, cũng như các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong hoạt động của mỗi bên về tuyên truyền phát triển kinh tế xanh, bền vững; Đặc biệt, cần xây dựng một quy chế giải thưởng chính thức khuyến khích và tôn vinh các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động này.
 
Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng, trong công cuộc đổi mới toàn diện, phấn đấu vì một Việt Nam “dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”, báo chí Việt Nam nói chung và công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế xanh, bền vững nói riêng cũng đòi hỏi phải được đổi mới cả về nội dung và hình thức để báo chí ngày càng có nhiều bài viết hấp dẫn, sắc sảo, có tính đại diện và phản biện khoa học cao và tính nhân văn sâu sắc, nhất là về các vấn đề, nội dung liên quan đến nhận thức lý luận, chính trị, quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.
 
Nguồn: Nhân dân

Nguồn: songxanh.com

Bản Tin Xanh

Tin Hot
Top